Karty velké arkány

V listech Velké Arkány je obsaženo dvanáct slunečních znamení zvěrokruhu a sedm planet s ústřední hvězdou Slunce.

Hmotný život je neustále v pohybu od zrození až ke smrti.

Setkáváte se s různými změnami nebo pasivními postoji tak, jak to symbolizují karty Tarotu. Jako by doprovázely vaši pouť životem, nabývají na síle podle toho, co právě prožíváte.

Jednotlivé karty jsou ve vašem životě velice důležité. Někdy vám odhalí skrytou pravdu, které se vyhýbáte a kterou odmítáte přijmout. Uvědomění si skutečnosti okamžitě vyvolá osvobozující rozhodnutí a změnu, po nichž následuje úleva, vzápětí vystřídaná radostí.

Cesta k moudrosti Blázna

Blázen je první postava na kartě s číslem O. Značí chaos, pošetilost, nevědomost a zmatek. Nemá číslo ani vymezení, je všude a ve všem se odráží. Bloudí po planetách, hvězdách i po Zemi. Bude zde tak dlouho, dokud se nenaplní poslání všech věcí tohoto světa. Pokud nenastane řád a nezíská rozum. Klíč k moudrosti obdrží pouze tehdy, až zpracuje 21 stupňů Velké Arkány, které stojí za ním. Jejich symboly se v něm odrazí v podobě nabyté moudrosti.

Mág I dává Bláznovi jednotu a značí prvopočátek jeho počínání.

Velekněžka II ho naučí spojit protiklady, aby si uvědomil dobro a zlo, den a noc, život a smrt.

Císařovna III mu poskytne pevný základ a dá mu plodivou sílu, aby mohl tvořit. Pozná ženu a mateřství.

Císař IV ho na jeho cestu k moudrosti vybaví pevností, vůdcovstvím a mocí. Blázen si uvědomí mužské aspekty života a ochranu otce.

Velekněz V předestře Bláznovi souhrn předchozích stupňů nabytého vědění. Skolí ho, dává mu poučení.zasvěcuje ho a pomáhá mu najít souvislosti mezi jeho ideály.

Zamilovaní VI poskytují možnost rozhodnout se pro klad nebo zápor, lásku či dobročinnost a za své rozhodnutí nést zodpovědnost jak nahoře, tak dole. A to vše mu otevře nové obzory.

Na jeho další cestě už na něj čeká Vůz VII a je připraven, aby ho jako vítěze dopravil k pochopení, ať už se řítí do propasti, nebo k výšinám. Důležitý je především cíl, k němuž směřuje.

Spravedlnost VIII značí právo odpouštět sám sobě a přijímat tresty tohoto světa i životů příštích. Své činy musí Blázen uvést do vzájemného souladu a nastolit rovnováhu na své pouti životem.

Jako Poustevník IX potom pomalu a s rozvahou, krok za krokem, dojde do "Chrámu poznání", kde září světlo moudrosti. Jeho hůl je symbolem opory v temnotách dnešního světa.

Kolo štěstí X přinese Bláznovi v jeho tvůrčím projevu vznešenost a sílu. Ocitl se v soukolí, které nemá konce a z něhož není východiska. Je to sám život, který se neúprosně točí stále dokolečka. Cokoliv se do něj vloží, hned se ocitne na opačné straně - povýšenost se protočí k ponížení, z ponížení se

stává naděje nových cílů. Osud se ukrývá v nitru. Toto poznání Blázna posiluje.

Síla XI ho pohání na jeho životní cestě a pomáhá mu zdolávat překážky i nástrahy. Je to svatá moc, přispění osudu a důvěra vykročit vpřed. Pokud však nedospěje k hlubšímu poznání, číhá na něj nebezpečí.

Viselec XII se stává z Blázna,jenž strádá bolestmi, nepochopil utrpení ani radost tohoto světa, zastavil se na své pouti a je obětí vlastních strachů. Touží po změně, avšak není schopen ji uskutečnit - je to důsledek nepochopení a chorobné váhavosti.

Smrt XIII je jedinou odpovědí na tuto nedostatečnost. Musí nastat pohyb z pasivity, je třeba se vzepnout ke znovuzrození a odpoutat od starých překonaných prožitků. Ze smrti znovu povstává život.

Umění XIV žít se rodí z neustálého pohybu života. Přeměny a střídání uvádějí vše na pravou míru. Uměním života je seberealizací zmírnit bolest, strach a děsy a znovu oživit "Životní proud".

Ďábel XV je jediný, kdo může Bláznovi překazit jeho dobrá předsevzetí, svázat ho pouty hmoty a odsoudit ho do už známého chaosu, zlosti. Zde se stávají silní slabými a z pravdy se rodí lež.

Tato porušená rovnováha hmoty přináší Bláznovi převrat, destrukci, zřícení a vede k pádu jeho domu nebo božího stánku.

Věž XVI se tak mění v trosky, v nichž posléze Blázen nalézá znovu svou šťastnou hvězdu, která mu vrátí ztracenou naději na životní pouti za hlubším poznáním.

Hvězda XVII ho svým jasným svitem vyvede z přetěžkých životních zkoušek a zaseje semínko vykoupení.

Měsíc XVIII jako nesmlouvavý strážce prahu svítí vedle hvězdy a tento světelný klam přivede Blázna k iluzi, takže ztratí jasnou perspektivu.

Jedině díky poznání veliké pravdy tváří tvář k Slunci XIX spadne z něho hrůza z marně prožitého života. Slunce mu svými paprsky, z nichž padají kapky tekutého zlata, dává pocit životodárného blaha a štěstí. Tento pravý lesk odhaluje nezvratitelné poznání věčného života.

Probuzení v novém životě není podmíněno ani novým prostředím, ani novým tělem. Je to Bláznův Poslední soud XX, kdy vkročí do Země zaslíbené, Země poznání, kterou nelze hledat ve vírech kosmických planet, světů ani sluncí. Vede ohněm vlastního srdce.

Svět XXI je Bláznův nový svět duchovni, který si stvořil a v němž žije. Jsme stvořeni na tomto světě, abychom mohli tvořit světy nové. Blázen si musí uvědomit, že hmotný svět je pouze nástrojem, nikoliv účelem.