Život po smrti

Jak to v jiné skutečnosti vypadá?

Nevidím tam žádnou techniku. Nikdo už ji nepotřebuje. Ani letadlo, ani auto, ani peníze. Vidím teplo, světlo, klidnou atmosféru, kvetoucí louky, čistou vodu, jenom cesty, žádné silnice, žádné vysoké domy, jen tu a tam domky uprostřed zeleně, žádné činžovní bloky, žádné stroje, nic takového. Slunce, vodu, žádné deštivé počasí. Lidé se nemusí učit žádné cizí jazyky, protože nemluví, jeden slyší myšlenky druhého, dorozumívají se univerzální formou čtení myšlenek. Vzdálenosti nehrají roli, silou svého myšlení se mohou dostat kamkoli - člověk jen pomyslí na jiné místo a v okamžiku tam je.

Vytvářejí se velké skupiny, které jsou spojeny společnými zájmy, zábavou nebo činností. Tyto skupiny vznikají zcela nezávisle na bývalém příbuzenském vztahu, matka a dítě mohou, ale nemusí být spolu. Rozhodují o tom záchvěvy bytí. Lidé spolu jsou, jen když se vzájemně přitahují. Můžete si to představit jako magnety. Když se k sobě dvě skupiny nehodí, nedostanou se k sobě. Proto jsou války a konflikty nemyslitelné. Základní procesy učení na onom světě se týkají dalšího charakterového a vzdělanostního rozvoje. Někdy se zabývají i vědeckými otázkami a technickými problémy. Tato činnost však slouží pouze podpoře vědců na Zemi, kterým sesílají myšlenky.

Hlavním úkolem jednotlivých skupin na onom světě je zprostředkovat lidem určitý způsob myšlení a vést je ke změně jejich vědomí.

Bytosti, které mi pomáhají, mají báječný, i když pro nás trochu děsivý smysl pro humor. Před nedávnem jsem při sezení s klientkou zažila situaci, kdy seděly v řadě jako v kině a smíchy se popadaly za břicho.

Pro přítele té dámy jsem obdržela sdělení, že má vyměnit jeden náhradní díl, jinak bude po něm. Doslova to znělo: "Bude po něm, ale já už nevím, jak se té věci u nás říká." - Všechny bytosti se zase hlasitě rozesmály, že dokonce nakazily i mě uprostřed konzultace. Nejprve mi to bylo trapné a s lehkými pochybnostmi jsem zákaznici řekla: "Musí vyměnit nějaký náhradní díl." Dáma se také zasmála a řekla, že jeho koníčkem jsou automobilové závody. Tím byl obraz jasný. Když jsme se všichni uklidnili, dostala jsem vážnější hlášku, že potřebuje bypass, což byla, jak se ukázalo, pravda.

Na onom světě vidím také milovaná zvířata. Díky lásce dostanou zvířata duši a lidé si pro ně mohou přijít nebo je na onen svět poslat. Ale užitková zvířata tam nejsou. Protože není třeba žádné potravy, nejsou užitková zvířata nutná. Jíst a pít se na onom světě nemusí. Avšak nemusíme se myslových požitků vzdávat. Představte si, že čicháte ke sklence červeného vína - požitek se dostaví, i když víno nepijete. Nejkrásnější na jasnozření však je, že vidíte světlo lásky na onom světě. To je absolutní vrchol jasnovidectví.


Styky s mrtvými

Nejslavnější médium, které kdy navázalo kontakt se zemřelým, zřejmě byla čarodějnice z Én-dóru. Žila v 11. století před Kristem a vlastně vůbec neměla existovat. Vládce země, král Saul, totiž po smrti proroka Samuela vykázal ze země všechny věštce a vykladače znamení. Když vpadli do země Pelištejci, Saul dostal strach:  

  "I doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny... ani skrze proroky. Tu řekl Saul svým služebníkům: ‚ Vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých. Půjdu k ní a dotážu se jí''' 

Není to nádherně formulováno?

 „Žena, která vyvolává duchy zemřelých“ znamená, řečeno dnešními slovy, jasnovidné médium, které je s to nahlížet přes plot a navazovat kontakt s mrtvými. Tak se praví v Bibli. Saul se převlékl a pod ochranou noci tam šel a požádal ženu, aby mu vyvolala toho, koho jí bude jmenovat. Žena vycítila past, protože věštci a vykladači znamení byli ze země vyhoštěni. Saul přísahal, že se jí nic nestane.  

„Žena se ho zeptala: ,Koho ti mám přivolat?' Odvětil: ‚Přivolej mi Samuela.‘  Když žena Samuela viděla, hlasitě vykřikla a obrátila se na Saula: ‚Proč jsi mě obelstil? Vždyť ty jsi Saul‘“ 

Tedy v okamžiku, kdy žena vešla do jiné skutečnosti a navázala kontakt s jiným světem, poznala i toho, kdo před ní stál. Jasnovidectví má co dělat s viděním pravdy! Zbytek příběhu je bohužel vyprávěn velmi stručně. Saul ženu znovu uklidnil, Samuel se zjevil a předpověděl Saulovi, že jeho vojsko druhého dne podlehne a on sám zemře. Po vizi byl Saul velmi vyčerpaný a žena s věšteckým duchem mu připravila pokrm.

 

Řád na onom světě

Při kontaktech s mrtvými existuje velké nebezpečí. Na začátku se může velmi dobře stát, že navážete styk s nepravým. Je třeba stále přesně naslouchat a stále znovu zkoumat, zda jsme v kontaktu s tím správným. Někdy se setkáme s právě zemřelými, kteří Jeste nejsou charakterově očištěnými bytostmi, a s nadšením si nás dobírají. Z tohoto důvodu je mi práce v polotransu příjemná. Umožňuje mi udržet si kontrolu.

Když se jedná o otázky velké závažnosti pro lidstvo, převezmou úkol nikoli charakterově rozvinutí, vysoce postavení zemřelí, ale andělé. Obracet se na anděly s otázkami všedního života považuji téměř za znevažování. Čím zásadnější problémy lidstva, tím výše postavení ochranní andělé. Při vaorvání před lavinou v Paznauntalu  jsem měla dojem, že mě zavolali andělé strážní těch lidí, kteří o pět dní později při neštěstí zahynuli.

Anděly vidím jako vysoké bytosti na onom světě, které nikdy nebyly lidmi, ale jsou ryze duchovní bytosti. Do jisté míry slouží jako pomocníci božské energie. Vizuálně je snímám jako světelné bytosti. Nikoli bezdůvodně je věta: „Budiž světlo“ metaforou počátku stvoření.

Ostatní články

Navigace